Arbeidsområder

IMG_1114

Advokatene i Vinghøg & Co Advokatfellesskap  har spesialisert seg innen ulike rettsområder. Vi har lang og solid erfaring innenfor de aktuelle rettsområdene og Advokatene har omfattende prosedyreerfaring fra domstolene.

Våre kompetanseområder omfatter avtale- og kontraktsrett, arbeidsrett, arv testament og skifte, barnefordeling og barnevern, bistandsadvokat, eiendomsmegling, entreprise, erstatning og forsikringsrett, familierett og samlivsbrudd, fast eiendom, forvaltningsrett, helserett, husleierett sosial og trygderett, selskapsrett.

Barnefordeling og barnevern

 • Barnefordeling ved skilsmisse, separasjon og samlivsbrudd
 • Avtaler mellom foreldre om daglig omsorg, foreldreansvar og samværsordninger. Bidragsplikt
 • Barnevernrett, herunder tiltak fra barnevernet for barn med særlige behov.Bistand ved spørsmål om omsorgsovertakelse og plassering i fosterhjem eller institusjon
 • Spørsmål om samvær etter omsorgsovertakelse

Familierett og samlivsbrudd

 • Ektepakter og avtaler om formuesordningen
 • Ektefellers rådighet over formue under ekteskapet
 • Skifte ved separasjon og skilsmisse. Oppgjør ved samlivsbrudd
 • Samlivsavtaler om økonomiske forhold mellom ugifte par
 • Farskapssaker
 • Adopsjonsspørsmål

Arbeidsrett

 • Inngåelse og vurdering av ansettelsesavtaler, konsulentavtaler og tjenesteleveranseavtaler
 • Utforming, vurdering og håndheving av konkurranseklausuler
 • Incentiv- og bonusavtaler
 • Permisjoner • Omorganisering og nedbemanning
 • Personalkonflikter
 • Oppsigelse, avskjed og suspensjon
 • Permittering
 • Arbeidsgivers styringsrett
 • Arbeidstakers lojalitetsplikt
 • Utforming og inngåelse av fratredelsesavtaler/sluttavtale
 • Inngåelse, tolking og opphør av tariffavtaler
 • Andre arbeidslivsrelaterte problemstillinger

Arbeidsrett; bistand til privatpersoner og bedrifter

 • Avtale-/kontraktsrett
 • Erstatning i kontraktsforhold
 • Alminnelig forretningsjuss og selskapsrett
 • Rådgivning, tvisteløsning og prosedyre

Arv og skifte, erstatningsrett (person- og tingskade), trygderett og bistandsadvokat i straffesaker.

 • Felleseieskifte etter separasjon/skilsmisse.
 • Økonomisk oppgjør etter samlivsbrudd.
 • Testament, ektepakt, samlivsavtaler.
 • Arveoppgjør.
 • Bistand med alle typer trygdeytelser etter folketrygdloven.
 • Bistand med klage – og ankesaken til NAV og Trygderetten. Vi bistår også ved søksmål for de ordinære domstoler.
 • Bistand av fornærmede i straffesak.

Fast eiendoms rettsforhold, herunder rådgivning, tvisteløsning og prosedyre innen:

 • Tvister ved kjøp og salg av brukt og nyoppført bolig (avhendingslov, bustadoppføringslov)
 • Eiendomssalg og -kjøp (eiendomsmegling og oppgjørsoppdrag)
 • Megleransvar
 • Rådgivning til kjøper, selger og megler ved boligsalg
 • Rettigheter, servitutter, uklare rettsforhold, nabotvister etc.
 • Tomtefeste
 • Plan- og bygningssaker, herunder dispensasjonssaker
 • Husleierett, lokaler og husrom
 • Husleietvister, lokaler og husrom